Nyhed / Officinet / Netværk / Udstilling

Open Call: NYE TALENTER i Officinet 2022

I år udsender Danske Kunsthåndværkere & Designere, for første gang, et særligt Open Call til NYE TALENTER i Officinet. Sommerperioden i Officinet bliver fremover reserveret til de bedste blandt de nye. Ansøgningsfrist: 6. maj 2021.

Fra Udstillingen 'LIFE OK' af Louise Lyngh Bjerregaard og Pia Angela Rasmussen

 

// English version below //

Start din karriere med en udstilling i Officinet

I år udsendes for første gang et særligt Open Call til NYE TALENTER i Officinet.

Sommerperioden i Officinet bliver fremover reserveret til de bedste blandt de nye.

Ansøg om en udstillingsperiode i Officinet 

Officinet er Danske Kunsthåndværkere og Designeres udstillingssted beliggende i Bredgade i København, men Designmuseum Danmark som nærmeste nabo. Det er et stort smukt højloftet rum, hvor der året rundt er skiftende udstillinger af kontemporær kunsthåndværk og design. Til den årlige udvælgelse af ansøgninger lægges der vægt på udstillingskoncepter, der er nytænkende og tværfaglige, men der fokuseres først og fremmest på kunstnerisk kvalitet og eksperimenterende tilgange til materiale, formgivning og formidling.

En udstilling i Officinet kan åbne mange døre og give mulighed for at afprøve forskellige formater som; events, talks og fungere som netværksbase i mødet med kuratorer, nysgerrige besøgende og fagfæller. Med en udstilling i udsigt kan du søge fondsmidler til at finansiere dine udgifter til produktion, udstilling og fotodokumentation.

Ansøgningsbetingelser:

 • NYE TALENTER kan ansøges op til 3 år efter afgang fra en kunsthåndværk- eller designuddannelsehttps://dkod.dk/optagelse/
 • Der kan ikke søges med skoleprojekter.
 • Der kan ansøges som solo eller gruppe.
 • Udstillingen skal være bemandet i udstillingsperioden (vi anbefaler at I er flere der søger sammen).

Periode i udbud:

Sommerperioden 2022

Ansøgningsbetingelser:

 • NYE TALENTER kan ansøges op til 3 år efter afgang fra en kunsthåndværk- eller designuddannelsehttps://dkod.dk/optagelse/
 • Der kan ikke søges med skoleprojekter.
 • Der kan ansøges som solo eller gruppe.
 • Udstillingen skal være bemandet i udstillingsperioden.
 • Udstillere, der arbejder indenfor kunsthåndværk- og designområdet, skal være medlemmer af Danske Kunsthåndværkere & Designere. (Obs. der er krav om medlemskab, når udstillingsperioden er blevet tildelt. Et medlemskab varer min. 1 år). Se optagelsesmuligheder her: https://dkod.dk/optagelse/

Pris:
1.500 kr. eks moms pr. uge. DKoD tager ikke procenter af evt. salg.

Bemærk der betales et depositum på 3.000 kr. som tilbagebetales, når lokalet afleveres i samme stand som modtaget.

Det får du med:
Udstillingsplads i Officinet
Annoncering i Kunsten Nu, både den trykte guide og hjemmesiden
Formidling på sociale medier, foreningens hjemmeside, diverse gratis websites
Pressearbejde

Læs vilkår og Betingelse her.

Ansøgningen skal indeholde: 1 samlet pdf med følgende information:

 • Beskrivelse af projektet (max 1 A4 side)
 • Mini CV (max ½ – A4 side pr. pers.)
 • Max 5 fotos, skitser eller illustrationer, der beskriver projektet.

Pdf-filen skal navngives med ansøgers navn og projekttitelt.

Sørg for at komprimere fotos, så den samlede pdf-fil ikke fylder mere end max 2mb.

Sådan ansøger du:

Medlemmer skal ansøge via foreningens tilmeldingsmodul (sæt x i feltet Nye Talenter): http://tilmeld.dkod.dk/

Er du ikke medlem skal du indsende din ansøgning til foreningens sekretariat: info@dkod.dk 

– og samtidig skal du dokumentere, din kommende afgang (BA- bevis eller skriv fra skolens administration).

Spørgsmål:

Udstillingsudvalget vurderer ansøgningerne og koordinerer udstillingsperioderne. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Helen (helen@helenclarahemsley.dk) eller Signe (signe.fensholt@gmail.com), der begge sidder i udstillingsudvalget.

Officinetudvalget

Signe Fensholt

Sanne Ransby

Helen Clara Hemsley

Helle Vibeke Jensen

Svar gives hurtigst muligt efter udvalgets møde d. 17.5.21.

 

OBS: Er du hverken studerende eller dimittend kan du søge OPEN CALL til Officinet her.

//

For the first time The Danish craft & Design association are issuing, a special Open Call for NEW TALENTS in Officinet. The summer period in Officinet will in future be reserved for the best among the new. Application deadline: May 6, 2021.

 

Apply for an exhibition period in Officinet

Located in Bredgade in Copenhagen with Designmuseum Denmark as the nearest neighbor, Officinet offers a unique location and space. 

For the selection of applications, emphasis is placed on exhibition concepts that are innovative and interdisciplinary, but the focus is primarily on artistic quality and experimental approaches to material and design.

An exhibition in Officinet can provide an opportunity to try out different formats such as events, talks and act as a network base in the meeting with curators, curious visitors and colleagues. 

Application conditions:

 • NEW TALENTS can be applied for up to 3 years after graduation from a craft or design education
 • You cannot apply with a School project.
 • You can apply solo or as a group.
 • The exhibition must be operated during the exhibition period (we recommend that you are several who apply together).
 • Exhibitors working in the field of handicrafts and design must be members of Danish Craftsmen & Designers. (Note that there is a requirement for membership when the exhibition period has been granted. A membership lasts 1 year). See how to become a member here: https://dkod.dk/optagelse/

Period:

Summer period 2022

The application must include -1 complete pdf with the following information:

 • Project description (maximum 1 A4 page)
 • Mini CV (max ½ – A4 pages per person)
 • Max. 5 photos, sketches or illustrations describing the project

 

The PDF file must be named with the applicant’s name and project.

Make sure to compress photos so that the total pdf file does not take up more than max 2mb.

How to apply:

Members must apply via the association’s registration module ( x in the field New Talents): http://tilmeld.dkod.dk/

If you are not a member, you must submit your application to the secretariat: info@dkod.dk

– and at the same time you must document your future departure (BA certificate or write from the school administration).

Questions:

The exhibition committee assesses the applications and coordinates the exhibition periods. If you have any questions, you are welcome to contact Helen (helen@helenclarahemsley.dk) or Signe (signe.fensholt@gmail.com), both part of the exhibition committee.

The Committee:

Signe Fensholt

Sanne Ransby

Helen Clara Hemsley

Helle Vibeke Jensen

Answers will be given as soon as possible after the committee meeting on 17.5.21.

Adresse: 

Danske Kunsthåndværkere & Designere
Officinet
Bredgade 66
1260 København K.

www.dkod.dk/Officinet

@danishcraftsanddesign

#Officinet

 

LIFE OK: Pia Angela Rasmussen og Louise Lyngh Bjerregaard. Foto: Anders Olof Nyberg.