Nyhed

DKoD sætter tal på kunsthåndværkernes vilkår

DKoD og en lang række medlemsorganisationer fra Dansk Kunstnerråd deltager i datasamarbejde med Danmarks Statistik om kunstnervilkår

Databaseret viden om kunstnervilkår har hidtil været en mangelvare i dansk kulturpolitik. Ofte viser det sig, at politikere og embedsfolk ikke har tilstrækkeligt indblik i de konkrete forhold, som kunsthåndværkere og kulturskabere arbejder under.

 

Derfor samarbejder DKoD og en lang række medlemsorganisationer fra Dansk Kunstnerråd med Danmarks Statistik om det storstilede projekt “Kunstnere i tal”. Målet er at etablere en officiel statistik, der kortlægger kunstnernes økonomi, beskæftigelse og produktion i Danmark. Der er tale om en kontinuerlig statistik, og ønsket er at udkomme med en årlig publikation “Kunstnere i tal”.

 

Ny databaseret viden betyder, at vi står stærkere, når vi har konkrete tal at argumentere ud fra i det politiske påvirkningsarbejde, der skal forbedre kunsthåndværkernes vilkår. 

 

Statistikdelen varetages af Danmarks Statistik og er baseret på anonymiserede CPR-numre fra organisationernes medlemmer. Disse anonymiseres og beriges med andre datakilder med det formål for eksempel at kunne belyse indkomst og beskæftigelse ud fra parametre som alder, køn, demografi, status på arbejdsmarkedet, vækstlag/etablerede og på tværs af kunstneriske discipliner og genrer. 

 

Danmarks Statistik og datasikkerhed

Danmarks Statistik er Danmarks nationale og centrale myndighed for statistik, der er forpligtet til at følge en række nationale og internationale love og regler. Mange statistikker er baseret på personfølsomme oplysninger, hvorfor datasikkerhed er fuldstændig afgørende både for befolkningens og erhvervslivets tillid til Danmarks Statistik. 

 

De overordnede principper for datafortrolighedspolitikken i Danmarks Statistik er:

 

  • At beskytte identiteten på de personer, erhvervsvirksomheder og institutioner, der findes oplysninger om, i Danmarks Statistik.

 

  • At sikre, at oplysninger i Danmarks Statistik alene anvendes til statistik eller videnskabelige undersøgelser.

 

Danmarks Statistik er underlagt EU-forordningen om europæiske statistikker, Databeskyttelsesforordningen, Databeskyttelsesloven, Forvaltningsloven, Offentlighedsloven, Straffeloven og Lov om Danmarks Statistik. Danmarks Statistik behandler alle de oplysninger, de ligger inde med, som fortrolige. Alle modtagne cpr-numre omdannes til et anonymiseret løbenummer ved modtagelsen. Derefter kobles data til øvrige kilder om personstatistik indhentet fra administrative registre i henhold til Lov om Danmarks Statistik.

 

Læs mere om informationssikkerhed og datafortrolighed i Danmarks Statistik her: https://www.dst.dk/da/OmDS/datasikkerhed-i-danmarks-statistik

 

Lovgrundlag bag Danmarks Statistiks arbejde

Data indsamles og behandles alene til statistiske formål, hvorfor de er omfattet af undtagelser.

Den registreredes rettigheder i forhold til indsigt, rettelse, sletning, begrænset behandling og indsigelse mod behandling af personoplysninger er fastsat i databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 17, 18 og 21. Oplysninger, der bruges til statistiske formål, er dog undtaget enten direkte i databeskyttelsesforordningen eller indirekte gennem dansk lovgivning. I henhold til artikel 89, stk. 2 i databeskyttelsesforordningen kan der via national lovgivning vedtages undtagelser for oplysninger, som alene benyttes til statistiske formål. Den danske databeskyttelseslov § 22, stk. 5 fastsætter således, at databeskyttelsesforordningens artikel 15, 16, 18 og 21 ikke finder anvendelse, hvis oplysningerne udelukkende behandles i videnskabeligt eller statistisk øjemed. Og i artikel 17 i databeskyttelsesforordningen står, at statistik er undtaget denne artikel:

https://www.dst.dk/da/Indberet/vilkaar-for-indberetning/beskyttelse-af-persondata

 

Yderligere informationer:

 

Danmarks Statistiks funktion som statistikmyndighed er beskrevet i ”Lov om Danmarks Statistik”:

 

https://www.dst.dk/da/OmDS/strategi-og-kvalitet/kvalitet-for-statistikproduktion/lovgivning

 

Datafortrolighed og informationssikkerhed er beskrevet i et sæt af regler og retningslinjer, som Danmarks Statistik anvender i håndteringen af de mange data om danskerne og danske virksomheder, der er grundlaget for statistikproduktionen:

https://www.dst.dk/da/OmDS/strategi-og-kvalitet/datasikkerhed-i-danmarks-statistik

 

Særligt §10 i databeskyttelsesloven er relevant ift. GDPR:

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/502#P10